Jak rozliczyć PIT-8C za 2018 rok? Zmiany w PIT-8C a PIT-37

Czasem może się zdarzyć, że ustalenie, czy przychody wypłacone podatnikowi powinny znaleźć się na formularzu PIT 8C może być źródłem sporych problemów. W takim przypadku najlepszym pomysłem będzie skierowanie wniosku o indywidualną interpretację do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku PIT 8C, opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o kosz jego uzyskania. Istnieje możliwość rozliczenia kosztów związanych z przychodem wykazanym w PIT 8C, które nie są wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 u.p.d.o.f. (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Instytucje nie posiadające siedziby w RP nie mają obowiązku przygotowania PIT-8C. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z tytułu 1,5% podatku dochodowego za ubiegły rok. W części F podpis wraz z podaniem imienia i nazwiska powinna uzupełnić osoba upoważniona do sporządzenia informacji PIT-8C. Ma ona również możliwość dodania wyłącznie nadruku z imieniem i nazwiskiem a także stanowiskiem służbowym. Jest to istotny element deklaracji, gdyż niedopełnienie warunku podpisania dokumentu skutkuje jego unieważnieniem. Korekta informacji – wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Na tym druku rozlicza się tylko i wyłącznie przychody z kapitałów pieniężnych. Jeżeli dokonujemy inwestycji w zagranicznych instytucjach finansowych, to nie otrzymamy od nich rozliczenia w informacji PIT-8C, ponieważ nie mają obowiązku sporządzania takiego dokumentu. W takim przypadku rozliczenia należy dokonać od razu w zeznaniu PIT-38. Informacja najnowsze ceny i analizy ripple (xrp do usd) PIT-8C jest przekazywana do organu podatkowego w postaci elektronicznej. Natomiast drugi egzemplarz, który trafia do podatnika może mu zostać przekazany w dowolnej formie – w postaci tradycyjnie podpisanego wydruku lub w postaci elektronicznej. W polu 5 wskazywany jest organ skarbowy, do którego przekazywana jest informacja PIT-8C.

Część C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

W przypadku formy papierowej termin ten skraca się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Pełnomocnik wypełniając PIT-8C musi posiadać umocowanie poprzez druk UPL-1 (wersja pełnomocnictwa dla sporządzania informacji w formie elektronicznej) lub UPL-1p (wersja pełnomocnictwa dla sporządzania informacji w formie papierowej). Pełnomocnik składający informację za płatnika musi stosować bezpieczny podpis kwalifikowany, weryfikowany ważnym certyfikatem. W miejsce tradycyjnego podpisu płatnik może posłużyć się również nadrukiem zawierającym imię i nazwisko i stanowisko służbowe.

  • W tych okolicznościach należy posługiwać się każdym możliwym dowodem pozwalającym na ustalenie kwoty dochodu oraz podatku.
  • Dla inwestora, który działa tylko na polskiej giełdzie, to, jak wypełnić PIT-38, nie stanowi skomplikowanego problemu.
  • Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.
  • Opodatkowaniu podlega dochód, który obliczamy, odejmując od kwoty przychodu koszty jego uzyskania.

Opiszę teraz krótko proces rozliczania straty z lat ubiegłych i to jak można ją wykorzystać, by zredukować należny w kolejnych latach podatek Belki. Jako że rezydujący w Irlandii ETF IEDY nie pobiera podatku u źródła, to kwestia jego rozliczenia jest bardzo prosta. Traktujemy całą otrzymaną kwotę jako dywidendę brutto i płacimy 19% z niej polskiemu urzędowi skarbowemu.

Jak rozliczyć podatek za sprzedaż akcji w przypadku nieotrzymania PIT-8C ?

W takiej sytuacji klienci muszą teraz samodzielnie rozliczać swoje inwestycje i płacić odpowiednie podatki. Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpiecznie wypełenienie formularza PIT oraz wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.

Jeżeli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT 8c, poszczególne dane dotyczące przychodów i kosztów należy zsumować i dopiero pełne sumy wpisać do deklaracji PIT 38. W przypadku kosztów podatnik może doliczyć do nich inne koszty, które nie zostały rozliczone przez biuro maklerskie. Informacja PIT-8C przekazywana w 2024 roku nie zawiera pól dotyczących tzw. Innych źródeł przychodów – pola te zostały przeniesione do informacji PIT-11. PIT-8C przekazywać należy wyłącznie w związku z rozliczeniami przychodów z kapitałów pieniężnych. Wykazanych w formularzu PIT-8C podlega ujęciu w formularzu zeznania rocznego PIT-38 w poz.

Stosujemy tutaj jednolitą stawkę podatkową w wysokości 19%. Wypełnioną deklarację musimy podpisać i przesłać do urzędu skarbowego do końca kwietnia (można to zrobić drogą elektroniczną). Niestety, osiąganie zysków na giełdzie jest w naszym kraju opodatkowane.

Samo wypełnienie deklaracji PIT 38 jest bardzo łatwe, ponieważ w jej części C jest wyraźnie oznaczone, z której rubryki z PIT 8C należy przepisać poszczególne dane liczbowe. Możliwe jest również odliczenie straty wynikającej z objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny. PIT można złożyć w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną. Osoby fizyczne lub prawne nie muszą korzystać z e-podpisu. Wymóg e-podpisu dotyczy pozostałych płatników (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe.

Czy finanse publiczne w Polsce są przejrzyste? „Dla kogoś, kto się w tym porusza, te dane są łatwo dostępne”

Na PIT-8C nie wykazuje się wszystkich przychodów kapitałowych. Tego rodzaju świadczenia w nautrze należy zatem rozliczać osobno. Ze względu na to, że w danym formularza wykazywane są dochody z kapitałów pieniężnych, PIT-8C składają biura maklerskie a także instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo.

W polu 17 podać należy gminę, w której podatnik zamieszkuje. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. W polu 16 podać należy powiat, w którym podatnik zamieszkuje.

Część E. Wysokość przychodów niewykazanych w części D

W przypadku urzędów skarbowych termin zależny jest od formy złożenia deklaracji. Druki PIT-8C przekazywane drogą komunikacji elektronicznej mogą być złożone do 28 lutego, natomiast w formie papierowej należy dostarczyć do urzędu podatkowego do końca stycznia. XTB, jako pierwsze biuro maklerskie, wprowadziło możliwość obniżenia podatków od dywidend z USA dla osób, które nie są rezydentami podatkowymi i/lub obywatelami Stanów Zjednoczonych. W przypadku co to jest online forex trading polskich podatników, którzy otrzymują dochody z USA, takie jak dywidendy lub ich ekwiwalenty z kontraktów opartych na amerykańskich akcjach, możliwe jest obniżenie zobowiązań podatkowych wobec Ameryki z 30 do 15 procent. W danym roku zyski z poszczególnych transakcji kompensują się ze stratami z nieudanych inwestycji, a podatek na samym końcu jest płacony od łącznego wyniku. Jednym z wyjątków są zyski uzyskane dzięki wypłacie dywidendy.

Przychody, które mogą korzystać z powyższego zwolnienia, podlegają wykazaniu we wspomnianej części F informacji PIT-8C. Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie. Choć jest to jeden z najdłuższych wpisów na moim blogu, to uważam, że jest i będzie on jednym z tych najbardziej przydatnych dla czytelnika. Pełen ranking kont maklerskich do akcji i ETF-ów znajdziesz tutaj.

Sprzedaż akcji – rozliczenie podatku dochodowego

W przykładzie weźmiemy pod uwagę także drugą, jeszcze bardziej zyskowną transakcję na papierach GE, która przyniosła nam 1000 dolarów zysku. Mając obliczone kwoty prowizji, wiemy już, że poza wpływami ze sprzedaży papierów w kolumnie „Koszty uzyskania przychodu” formularza PIT-8C pojawią się także one. Pora rzucić okiem na trzy dokumenty, które ministrowie nie radzą sobie ze złymi inwestycjami otrzymaliśmy od polskich maklerów i krótko omówić ich zawartość. Zanim będę kontynuował opis tego, jak przebiega rozliczenie PIT-8C oraz jak wygląda ten formularz, chciałbym podkreślić, że tzw. PIT z giełdy, czyli PIT-38, jest formularzem osobnym od PIT-36 lub PIT-37, w których rozlicza się podatek dochodowy wynikający ze swojego zatrudnienia.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *